Algemene voorwaarden

Email: shop@huis-arrest.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Huis Arrest: Huis Arrest, gevestigd te Vriesestraat 19, 3311 CT, Dordrecht,
  KvK-nummer 90698630
 2. klant: degene met wie Huis Arrest een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: Huis Arrest en klant samen. 
 4. Consumenten: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
  Huis Arrest.
 2. Huis Arrest en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Huis Arrest en de klant sluiten toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van de anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Huis Arrest hanteert prijzen in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
 2. Huis Arrest mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Huis Arrest niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 5. In/bij Huis Arrest is alleen pinbetaling mogelijk.

Artikel 4 – Stalen en modellen

 1. Wanneer de klant een staal of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daar aan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met de staal of het model overeenkomen, het uiteindelijke product kan dus afwijken. 

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Huis Arrest mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. Bij een betaling achteraf, moet de klant deze binnen 14 dagen na levering hebben voldaan. 
 3. De betalingstermijnen die Huis Arrest hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Huis Arrest aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Huis Arrest mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsteling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. In de winkel voorradige en door de klant gekochte artikelen worden direct per pin afgerekend.

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag Huis Arrest het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Huis Arrest maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de klant. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Huis Arrest, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De klant betaalt de kosten voor het terughalen of – brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 - Herroepingsrecht/annulering 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt NIET wanneer:
  - het product is gebruikt.
  - het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
  - het een product is dat speciaal voor de klant op maat gemaakt of aangepast is.
  - het een product is wat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals
    ondergoed of (bad)kleding.
  - de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud,
    zoals dvd’s of cd’s.
  - het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht
    of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
  - het product een tijdschrift of losse krant is.
  - de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  - op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
    bestelling.
  - zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud van internet gaat afnemen.
 3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar shop@huis-arrest.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Huis Arrest; www.huis-arrest.nl
 4. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Huis Arrest, bij gebreke waar van zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de klant de kosten daarvoor.

Artikel 9 - Retentierecht

 1. Huis Arrest kan gebruik maken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Huis Arrest heeft betaald. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de klant nog geld moet betalen aan Huis Arrest.
 3. Huis Arrest is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht. 


Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Huis Arrest blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Huis Arrest met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald. Inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Huis Arrest gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Huis Arrest gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Huis Arrest van de klant schadevergoeding, gederfde winsten, eisen. 

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres, tenzij de klant verkiest het zelf in de winkel van Huis Arrest op te halen. 
 3. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Huis Arrest zijn verplichtingen opschorten totdat de klant betaalt. 
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Huis Arrest kan tegenwerpen.

Artikel 12 - Levertijd 

 1. De levertijden van Huis Arrest zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. 
 2. De levertijd gaat in wanneer de klant het bestel- en betaalproces heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Huis Arrest.
 3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Huis Arrest later levert dan afgesproken.  De klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Huis Arrest niet binnen 30 dagen kan leveren na de indicatieve leverdatum, of na de daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de klant en Huis Arrest iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 13 - Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden. 

Artikel 14 - Transportkosten 

 1. De klant betaalt de transportkosten, tenzij de klant en Huis Arrest schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan door de vervoerder een aantekening laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan hij Huis Arrest niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. 
 2. Wanneer de klant zelf het transport van een ander product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Huis Arrest. Doet de klant dit niet, dan kan hij Huis Arrest niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. 

Artikel 16 - Bewaring  

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten, komen geheel voor rekening van de klant. 

Artikel 17 - Garantie 

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Artikel 18 - Retourneren

 1. De klant mag een gekocht artikel retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  - retourneringen vinden plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de klant de originele 
    factuur kan laten zien.
  - het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met eventueel aangehecht
    prijskaartje. 
 2. Bederfelijke producten, afgeprijsde, op maat gemaakte, of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 19 -  Klachten

 1. De klant moet een door Huis Arrest geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Huis Arrest daarvan op de hoogte stellen binnen 30 dagen na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Huis Arrest hier gepast op kan reageren.
 4. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen klant en Huis Arrest.
 5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Huis Arrest andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 20 - Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Huis Arrest.
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Huis Arrest ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid klant

 1. Wanneer Huis Arrest een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid Huis Arrest

 1. Huis Arrest is alleen aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Wanner Huis Arrest aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Huis Arrest is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. 
 4. Wanneer Huis Arrest aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, stalen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 23 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Huis Arrest vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW. 

Artikel 24 -  Ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Huis Arrest toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Huis Arrest nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Huis Arrest in verzuim is. 
 3. Huis Arrest mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Huis Arrest kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 25 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Huis Arrest door de klant niet aan Huis Arrest kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen.
  - computervirussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Huis Arrest 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Huis Arrest die kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Huis Arrest de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Huis Arrest hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Huis Arrest hiervan voordeel heeft.

Artikel 26 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Huis Arrest de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de klant heeft gekocht in de fysieke winkel.

Artikel 27 - Wijzigingsrecht

 1. Huis Arrest behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Niets uit deze mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder toestemming van Huis Arrest.